Công điện số 97/CĐ-UBBC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban bầu cử về việc tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử

Đính kèmDung lượng
PDF icon 97 CĐ-UBBC.PDF112.07 KB