Hướng dẫn số 650/HD-SNV ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Sở Nội vụ về thu thập tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Đính kèmDung lượng
PDF icon 650 HD SNV.PDF1.17 MB