Công văn số 459/SNV-TCBC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình sử dụng biên chế công chức và xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc năm 2017