Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng lấy ý kiến Dự thảo Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

Ngày bắt đầu: 
10/03/2016
Ngày kết thúc: 
23/03/2016
Hộp thư tiếp nhận: 
Tóm tắt văn bản: 
Về việc góp ý Dự thảo Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại