Quyết định số 13/QĐ-UBBC ngày 22 tháng 02 năm 2016 về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 -2021

Đính kèmDung lượng
PDF icon 13 QD UBBC.PDF226.46 KB