Thông báo số 05/TB-UBBC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban bầu cử thôn báo thời gian, địa điểm nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đính kèmDung lượng
PDF icon 05 TB UBBC.PDF122.46 KB