Công văn số 2074/SNV-CCHC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Sở Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 và giai doạn 2011-2015

Đính kèmDung lượng
PDF icon Công văn1.18 MB
Office spreadsheet icon Mẫu BC năm85 KB
Office spreadsheet icon Mẫu BC giai đoạn37 KB