Hướng dẫn số 624/SNV-TCBMBC ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn bổ sung việc xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh

Đính kèmDung lượng
PDF icon 624 SNV TCBMBC.PDF542.31 KB