Công văn số 128/SNV-TCBMBC ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Sở Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh

Đính kèmDung lượng
PDF icon 128 SNV TCBMBC.PDF523.97 KB