Danh bạ cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

Họ và tên/đơn vị Chức danh Điện thoại Email
Đồng Thị Kiều Oanh Giám đốc 3.852.795 oanhdtk@caobang.gov.vn
Nguyễn Ngọc Định Phó Giám đốc 3.853.800 dinhnn@caobang.gov.vn
Nông Hoa Thương Phó Giám đốc 3.852.812 thuongnh@caobang.gov.vn
I. Văn phòng       
Lê Văn Miều Chánh Văn phòng 3.856.076 mieulv@caobang.gov.vn
Trịnh Thúy Hằng Phó Chánh Văn phòng-Kế toán trưởng 3.959.188 hangtt@caobang.gov.vn
Hoàng Thị Cúc Văn thư 3.852422  
II. Phòng CCVC      
Phan Văn Dựng Trưởng phòng 3.852.589 dungpv@caobang.gov.vn
Bế Cao Kiên Phó Trưởng phòng 3.855.873 kienbc@caobang.gov.vn
Lý Thị Hường Phó Trưởng phòng 3.855.873 huonglt@caobang.gov.vn
III. Phòng TCBC      
Nông Thị Vân Trưởng phòng 3.853.915 vannt@caobang.gov.vn
Phạm Thị Mai Liên Phó Trưởng phòng 3.852.599 lienptm@caobang.gov.vn
Tô Vũ Biên Phó Trưởng phòng 3.852.599 bientv@caobang.gov.vn
IV.Phòng XDCQ&TN      
Bế Ngọc Duy Trưởng phòng 3.752.188 duybn@caobang.gov.vn
Hoàng Thi Ái Ly Phó Trưởng phòng 3.752.280 lyhta@caobang.gov.vn
V. Phòng CCHC      
  Trưởng phòng 3.853.916 thuongnh@caobang.gov.vn
Nguyễn Thị Dương Kiều Phó Trưởng phòng 3.852.266 kieuntd@caobang.gov.vn
VI. Thanh tra      
Ngân Ngọc Hiếu Chánh Thanh tra 3.855.552 hieunn@caobang.gov.vn
Trần Lương Nguyệt Phó Chánh Thanh tra 3.855.552 nguyettl@caobang.gov.vn
VII. Ban Thi đua-Khen thưởng      
Nguyễn Ngọc Anh Phó Trưởng ban 3.955.099 anhnn.noivu@caobang.gov.vn
Đinh Thị Thủy

Trưởng Phòng Nghiệp vụ

3.955.088 thuydt@caobang.gov.vn
Trần Thị Tú Liễu

Phó Trưởng phòng HC-TH

3.955.648 lieuttt@caobang.gov.vn
Đàm Thị Hới Văn thư 3.955.099 hoidt@caobang.gov.vn
VIII. Ban Tôn giáo      
Ban Thế Dư

Trưởng ban 

3.752.505 dubt@caobang.gov.vn
       
Nông Thúy Ngà

Phó Trưởng phòng HC-TH

3.953.422 ngattt@caobang.gov.vn
Hoàng Thị Thu Hường Văn thư 3.953.422 huonghtt@caobang.gov.vn
IX. Chi cục Văn thư-Lưu trữ      
Hà Văn Vui Chi Cục trưởng 3.857.704 vuihv@caobang.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Phó Chi Cục trưởng 3.959.885 lanngt@caobang.gov.vn
Đào Ngọc Thắng Phó Chi Cục trưởng 3.959.885 thangdn@caobang.gov.vn
X. Trung tâm Lưu trữ lịch sử

 

   
       
Lê Thị Hằng Phó Giám đốc Trung tâm 3.952.688 hanglt@caobang.gov.vn
Nông Thị Thu Thủy Văn Thư 3.952.988 thuyntt@caobang.gov.vn