Danh bạ cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

Họ và tên/đơn vị Chức danh Điện thoại Email
Đồng Thị Kiều Oanh Giám đốc 3.852.795 oanhdtk@caobang.gov.vn
Nguyễn Ngọc Định Phó Giám đốc 3.853.800 dinhnn@caobang.gov.vn
Nông Hoa Thương Phó Giám đốc 3.852.812 thuongnh@caobang.gov.vn
I. Văn phòng       
Bế Cao Kiên Phó Chánh Văn phòng 3.856.016 kienbc@caobang.gov.vn
Phạm Thị Mai Liên Phó Chánh Văn phòng  3.856.016 lienptm@caobang.gov.vn
Hoàng Thị Cúc Văn thư 3.852422  
II. Phòng CCVC      
Phan Văn Dựng Trưởng phòng 3.852.589 dungpv@caobang.gov.vn
Lý Thị Hường Phó Trưởng phòng 3.855.873 huonglt@caobang.gov.vn
       
III. Phòng TCBC      
Nông Thị Vân Trưởng phòng 3.853.915 vannt@caobang.gov.vn
Phạm Thị Mai Liên Phó Trưởng phòng 3.852.599 lienptm@caobang.gov.vn
Tô Vũ Biên Phó Trưởng phòng 3.852.599 bientv@caobang.gov.vn
IV.Phòng XDCQ&TN      
Bế Ngọc Duy Trưởng phòng 3.752.188 duybn@caobang.gov.vn
Hoàng Thi Ái Ly Phó Trưởng phòng 3.858.280 lyhta@caobang.gov.vn
V. Phòng CCHC      
  Trưởng phòng 3.853.916  
Nguyễn Thị Dương Kiều Phó Trưởng phòng 3.852.266 kieuntd@caobang.gov.vn
VI. Thanh tra      
Ngân Ngọc Hiếu Chánh Thanh tra 3.855.552 hieunn@caobang.gov.vn
Trần Lương Nguyệt Phó Chánh Thanh tra 3.855.552 nguyettl@caobang.gov.vn
VII. Ban Thi đua-Khen thưởng      
Lê Văn Miều Trưởng ban 3.953.423 mieulv@caobang.gov.vn
Nguyễn Ngọc Anh Phó Trưởng ban 3.955.089 anhnn.noivu@caobang.gov.vn
Đinh Thị Thủy Trưởng Phòng Nghiệp vụ 3.955.088 thuydt@caobang.gov.vn
Trần Thị Tú Liễu Phó Trưởng phòng HC-TH 3.955.648 lieuttt@caobang.gov.vn
Đàm Thị Hới Văn thư 3.955.099 hoidt@caobang.gov.vn
VIII. Ban Tôn giáo

 

   
Ban Thế Dư Trưởng ban 3.752.505 dubt@caobang.gov.vn
Nông Thúy Ngà Phó Trưởng phòng HC-TH 3.953.422 ngatt@caobang.gov.vn
Hoàng Thị Thu Hường Văn thư 3.953.422 huonghtt@caobang.gov.vn
IX. Chi cục Văn thư-Lưu trữ      
Hà Văn Vui Chi Cục trưởng 3.857.704 vuihv@caobang.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Phó Chi Cục trưởng 3.959.885 lanngt@caobang.gov.vn
Đào Ngọc Thắng Phó Chi Cục trưởng 3.959.885 thangdn@caobang.gov.vn
Nông Thị Hồng Vân Trưởng phòng HC-TH 3.958.885 vannth@caobang.gov.vn
X. Trung tâm Lưu trữ lịch sử

 

   
       
Lê Thị Hằng Phó Giám đốc Trung tâm 3.952.688 hanglt@caobang.gov.vn
Nông Thị Thu Thủy Văn Thư 3.952.988 thuyntt@caobang.gov.vn