Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TƯ ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Quần chúng"

Đính kèmDung lượng
PDF icon 879 KH UBND.PDF350.13 KB