LẤY Ý KIẾN MẪU HUY HIỆU "VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH CAO BẰNG"