Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 034, phố Đàm Quang Trung, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: (0206) 3852422 (Văn phòng)

Email: sonoivu@caobang.gov.vn

 Ngày 20 tháng 7 năm 2015  Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, Quyết định số 355/QĐ-SNV ngày 12/8/2015 của Sở Nội vụ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v của các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng cụ thể như sau:

 1. Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ (gọi tắt là phòng Tổ chức, biên chế)

Chức năng: Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ là tổ chức thuộc Sở, có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp công lập; biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ.

2. Phòng Công chức, viên chức

Chức năng: Phòng Công chức, viên chức là tổ chức thuộc Sở, có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Cán bộ, công chức, viên chức; vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, công chức; chế độ tiền lương và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (gọi tắt là phòng Xây dựng chính quyền và thanh niên)

Chức năng: Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên là tổ chức thuộc Sở, có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và công tác thanh niên.

4. Phòng Cải cách hành chính

Chức năng: Phòng Cải cách hành chính là tổ chức thuộc Sở, có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác cải cách hành chính; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã.

5. Văn phòng Sở

 Chức năng: Văn phòng Sở là tổ chức thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác; các công tác trong nội bộ cơ quan Sở, gồm: tổ chức cán bộ; pháp chế; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưởng; tài chính, kế toán, quản lý tài sản và hành chính quản trị.

 6. Thanh tra Sở

Chức năng: Thanh tra Sở là tổ chức thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

  7. Ban Thi đua – Khen thưởng

Chức năng: Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức trực thuộc Sở, có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng;

   8. Ban Tôn giáo

 Chức năng: Ban Tôn giáo là tổ chức trực thuộc Sở, có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo;

   9. Chi cục Văn thư - Lưu trữ

  Chức năng: Chi cục Văn thư - Lưu trữ là tổ chức trực thuộc Sở, có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh; trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật./.