TIN TỨC SỰ KIỆN

(Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên )

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và công tác thanh niên. 

Trang