TIN TỨC SỰ KIỆN

   Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người biểu lộ niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ, là lớp người “xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” và trong mọi công việc thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên”.


         Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014); 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 - 07/5/2014);  được sự nhất trí của lãnh đạo các đơn vị Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nội vụ và Công ty TNHH Giang Tùng.


Ngày 18/02/2014 Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên trong cơ quan.


Thực hiện Quyết định số 1602/QĐ-SNV ngày 14/12/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra ngành nội vụ năm 2013.


           Ngày 11 tháng 11 năm 2013  Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Cao Bằng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho 135 đơn vị thuộc khối thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thành phần  gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị.


       Ngày 11 tháng 9 năm 2013, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho 87 đồng chí lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của 42 đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng.


Ngày 10/4/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số (Đề án 554), giai đoạn 2009 – 2012.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong 2 ngày 25 - 26/4, Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013.

 

Trang